Vedtekter SFO

Vedtekter SFO

 

§ 1 FORMÅL
Skolefritidsordningen (SFO) på Bergsbygda Montessoriskole er et omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid for barn på 1.- 4. trinn, samt for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Barn med funksjonshemninger skal gis gode utviklingsmuligheter. Barna skal i hovedsak selv kunne bestemme hva de skal bruke tida i SFO til. Forholdene skal legges til rette slik at barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel sikres. SFO skal fremme barnekulturen og ellers legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

§2 EIERFORHOLD

Skolefritidsordningene eies og drives av Bergsbygda Montessoriskole. Rektor ved skolen er opptaksmyndighet og faglig og administrativ leder.

§ 3 OPPTAKSKRITERIUM
Barn i målgruppa (jf. § 1) tas inn etter søknad. Søknadsfrist ved hovedinntak er 1. mai. Søknader innkommet etter fristens utløp, kan innvilges dersom det er plass i ordningen. Hvis det i SFO ikke er plass til alle som søker, skal de yngste barna prioriteres. En tildelt plass varer ut 4. trinn, eller inntil den sies opp av foresatte. Det vil kunne bety at 4. trinns elever må sies opp. De det eventuelt ikke er plass til, settes på venteliste. Avslag på plass kan ankes. Ankeinstans er styret ved skolen

§4 OPPTAKSPERIODE

Opptaksperioden er fra 1. til 4. klasse.

§ 5 DAGLIG ÅPNINGSTID/ÅRLIG ÅPNINGSTID
SFO- året har en varighet på 11 måneder og gjelder fra og med 1. august til og med 30. juni. Åpningstiden i SFO er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ønske om endringer i åpningstiden må legges frem for rektor og rektor vil opprette en sak for styret. Det vil være styret ved skolen som fatter vedtak om endring av åpningstider. Det må være minimum 50 % som ønsker endring i åpningstider før disse endres. SFO er stengt 5 planleggingsdager. I den grad det er mulig, vil planleggingsdagene samordnes med skolen. I tillegg er SFO stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula, vinterferien og høstferien vil SFO være åpen i samsvar med behov. Det må være minimum tre påmeldte barn hver dag i feriene for at SFO holder åpent. (Dvs. er det en dag det er to er denne dagen stengt) Man får ikke noe refusjon for dette i betalingen.

Det tilbys 100% plass, 80 % plass, 60 % plass og 50 % plass. I skolens ferier/fridager har barnet den % plassen de vil ha ellers i året. Dersom det er plass, kan det kjøpes ekstra dag. Dagplass kan ikke gjøres permanent, men er et tilbud dersom spesielle, uforutsette behov dukker opp. Kjøp av enkeltplasser gjelder ikke på skolens fri- /feriedager.

§6 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Prisen fastsettes årlig av skolens styre. Ev. prisendring vil skje 1. januar årlig. Betalingsfristen er den 20. i gjeldende måned. Manglende betaling utover en måned etter betalingsfrist medfører oppsigelse av plassen.

§ 7 BEMANNING
SFO bemannes med fagarbeidere/assistenter, slik at det totalt er tilstrekkelig bemanning til å gi god omsorg, god tilrettelegging og godt tilsyn i forhold til barnegruppas størrelse og sammensetning. SFO har SFO leder.

§ 8 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL
Leke- og oppholdsarealet skal være egnet til formålet. Dette innebærer bl.a. at det er tilrettelagt for barn med funksjonshemninger, at lekeapparater er sikre (jf. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr), og at uteområdet er sikkert, også med hensyn til trafikk.

§9 KONSEKVENSER VED MANGLER VED TILBUDET

Det vil kunne innvilges redusert betaling ved stengning av SFO ut over 3 dager som følge av stort fravær blant ansatte. Dersom SFO stenges som følge av streik, eller force majeure (strømbrudd, epidemi osv.), er ikke skolen erstatningspliktig.

§10 TAUSHETSPLIKT

Personalet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13.

§ 11 OPPSIGELSESFRIST
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig til rektor ved skolen, med en måneds varsel. Oppsigelsestid er en måned fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Oppsigelse/reduksjon av plass etter 1. april godtas ikke. NB! Oppsigelse/søknad om reduksjon av plass må være mottatt før 1. mars. Skolen sender umiddelbart ut en skriftlig bekreftelse på at oppsigelsen er registrert.

Liker

|

Kommentarer