Inntaksregler for skolen

1. GENERELT

Opptak av elever til Bergsbygda Montessoriskole skal være i samsvar med Privatskoleloven, Forvaltningsloven og de reglene for opptak som styret har vedtatt.

2.ELEVINNTAK

I tråd med Privatskoleloven § 3-1 vil Bergsbygda Montessoriskole være åpen for alle grunnskoleelever så langt plassen tillater det. Vi vil ha en søknadsfrist i løpet av skoleåret. Det vil være 1. februar med oppstart 1. august.

Styreleder for friskoleforeningen avgjør hvor mange elever som kan tas inn for skoleåret ut fra kapasiteten ved skolen. Skolen er godkjent for 180 elever, mens bygningene er godkjent for 80 elever pr. i dag.

Dersom det er flere søkere enn skolen har godkjenning for, skal en følge inntaket etter følgende prioriteringer:

 

  1. Barn som bor i Bergsbygda postnummer 3949 eller grunnkrets 209, 208 og 207 i Porsgrunn kommune.
  2. Barn med søsken ved skolen.
  3. Barn av ansatte.
  4. Barn som har gått i montessoribarnehage.

Dersom barn stiller likt i henhold til vilkårene i punkt 1. – 4., vil dette bli avgjort med loddtrekning.

 

Inntaket i friskolen er et enkeltvedtak, det kan klages inn til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

3.KUNNGJØRINGER

Informasjonen om inntak for kommende skoleår offentliggjøres på skolens Facebook side og på skolens nettside.

Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke klassetrinn det kan søkes for. Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen eller på skolens nettside.

Søknadsfristen er 1. februar med skolestart i august. Opptaket er da åpent frem til 1. oktober. Etter 1. oktober er skolen stengt for inntak bortsett fra de som flytter til Bergsbygda eller  til postnummer 3949, eller de som kommer fra en annen montessoriskole.

4. Gjennomgang av søknadene
Når søknadsfristen er ute, skal styreleder og nestleder i privatskoleforeningen i fellesskap gå gjennom de søknadene som er kommet inn og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til styret. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste (punkt. 6). Styreleder kan peke ut en annen fra styret til å ta del i dette arbeidet. Styret tar endelig avgjørelse om inntaket; da skal alle styremedlemmene være til stede (eller eventuelt et styremedlems varaperson).

5. Melding om opptak – frister
Styrets leder melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i styret. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen 6 uker etter at søknadsfristen har gått ut. Brukerne har tre ukers frist til å gi tilbakemelding om de tar plassen.

Styreleder melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved Bergsbygda Montessoriskole, innen 1 uke etter endelig avsluttet opptak.

6. Prioritert venteliste
Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen, skal det også settes opp en prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.

7. Endring av inntaksreglene
Endring av inntaksreglene kan gjøres av styret for skolen i tråd med Privatskoleloven, Forvaltningsloven og skolens egne vedtekter.