Bergsbygda Montessoriskole

Det har vært drevet skole i Bergsbygda siden 1881. Skolen er selve limet i bygda og bidrar sterkt til at vi har et godt og livskraftig lokalsamfunn. I 2009 besluttet Porsgrunn kommune å legge ned Bergsbygda skole med virkning fra høsten 2012. Etter initiativ fra foreldre og andre i bygda ble det da satt i gang en prosess med å starte opp privat skole. Det ble stiftet en forening i 2010 som jobbet med å få en skole i drift fra den dagen den offentlige skolen ble nedlagt. For å få godkjenning til å starte en privat skole måtte skolen ha en alternativ pedagogikk. Valget falt da på montessoripedagogikk, som passer bra for en fådelt skole og som er en pedagogikk vi fort fikk sansen for.

 

Elevtallet på Montessoriskolen har variert fra 55 til 75 elever. I tillegg til barn fra Bergsbygda, så er det også barn fra andre steder i kommunen og barn fra andre kommuner som benytter skolen. Vi ser at Bergsbygda Montessoriskole bidrar til mangfold og at den er et fint supplement til de offentlige skolene i Porsgrunn. Skolen fikk i 2020 godkjenning for å drive skole for 180 elever fra 1.trinn til 10.trinn. Foreløpig har skolen avventet å starte opp ungdomstrinnene.

Bergsbygda ligger i naturskjønne omgivelser og skolens plassering gjør den meget godt egnet for å bruke det flotte nærmiljøet som læringsarena. Vi har skog, kystmiljø, badestrender, skiløyper og steder av historisk interesse i umiddelbar nærhet til skolen. Disse områdene har i alle år vært benyttet aktivt i undervisningen og bidrar til at barna blir godt kjent i sitt eget nærmiljø og gir dem en identitet.

Visjon

Vi på Bergsbygda Montessoriskole har jobbet frem en visjon som vi jobber etter ved skolen. Visjonen er «Klar for livet»

Vi mener at barna som går her skal være trygge og ha lyst til å komme hit, sosiale og ha flere venner, selvstendige og greie ting selv, nysgjerrige og søke svar, kunnskapsrike og ønske å lære mer, harmoniske og fornøyde med seg selv og med dette mener vi at vi kan sende fra oss elever som er «Klare for livet»

Vi kan forklare begrepene i Visjonen vår sett opp mot montessoripedagogikken på denne måten:

Trygg

Trygghet er en vesentlig forutsetning for læring. Den viktigste a alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de er i stadig utvikling slik at de får tillit til egne evner. Åndsfrihet innebærer ikke bare romslighet for andre syn men også mot til å ta personlig standpunkt, trygghet til å stå alene og karakterstyrke til å tenke og handle etter egen overbevisning. Skolen må lære dem ikke å være redde, men å møte det nye med forventning og virkelyst.

Selvstendig

God læring er også avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid. Det er godt dokumentert at elevenes ytelser tydelig påvirkes av arbeidsvanene de legger seg til i tidlig skoletrinn. God undervisning skal gi elevene erfaringer fra å lykkes i sitt arbeid, gi tro på egne evner og utvikle ansvar for egen læring og eget liv. Barnet har et uttrykt ønske i seg om å være selvstendig, og å kunne gjennomføre de fleste aktiviteter på egenhånd. Å være uavhengig øker selvfølelsen og styrker barnets personlighetsutvikling.

Sosial

Opplæringen skal bidra til en karakterdannelse som gir den enkelte kraft til å ta hånd om eget liv, forpliktelse for samfunnslivet og omsorg for livsmiljøet. Et bredt læringsmiljø omfatter samhandling mellom alle voksne og elever. Et godt og utviklende læringsmiljø har sin rot i felles forståelse av skolens mål. Forholdet mellom elevene og elevkulturens verdisett er en vesentlig del av læringsmiljøet. Livskunnskap må etableres gjennom erfaring i å treffe avgjørelser med direkte og synbare konsekvenser for andre. Lage og følge regler, treffe beslutninger, øvelse i kriseferdigheter. Dette er trening i sosialt samvær. Egen innsats påvirker andre. I det hele må opplæringen rettes også mot de personlige egenskaper en ønsker og utvikle og ikke bare faginnhold. En persons evner og identitet utvikles i samspill med andre.

Nysgjerrig

Det resonnerende sinn er fullt av spørsmål og barnet er utrettelig i arbeidet mot å lete etter regler, normer, mønstre, årsak og virkning, og forholdet mellom funksjon og form. Grupperommet skal møte dette behovet ved å presentere helheten først, deretter ulike detaljer og så tilbake til helheten. Atmosfæren skal være en blanding av verksted og oppdagelsesreise.

Harmonisk

Tilstanden der barnet er i harmoni med sine omgivelser, der viljen utvikler seg i positiv retning mot en balanse mellom individet og gruppen er det Montessori kaller for normalisering. Et barn er normalisert når det finner indre disiplin, har evne til å konsentrere seg, fordyper seg i hensiktsmessige aktiviteter, viser kjærlighet for omverdenen og tar ansvar for sine handlinger.

Kunnskapsrik

Opplæringen skal gi god allmenndannelse. Det skal planlegges og gjennomføres på tvers av fag slik at relevansen av fagene for hverandre trer fram og mer helhetlig forståelse utvikles. Den sammensatte lærerstab er en rikdom fordi lærere med ulik kompetanse kan utfylle hverandre både faglig og sosialt. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Klar for livet

Den skal gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Opplæringen må både gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid.