Ordensreglement for Bergsbygda Montessoriskole/SFO

Innledning

Ordensreglementet skal gi regler om elevenes rettigheter og plikter så langt disse ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde:

 • Regler om orden og oppførsel.
 • Regler om hvilke tiltak som skal benyttes i forhold til elever som bryter reglementet.
 • Regler for fremgangsmåter når slike saker behandles.

Skolen har ansvaret for elevene på skolens område; dvs. i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer, dessuten når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, f. eks. prosjekter, leirskole, ekskursjoner m.m. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. I tillegg gjelder ordensreglementet på skoleveien.

Bergsbygda Montessoriskole skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Alle skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.

Det bør presiseres at elevene også har grunnleggende rettigheter som:

 • Alle har rett til å bli møtt med kjærlighet, omsorg og respekt.
 • Alle har rett til ros og oppmuntring, veiledning og grensesetting.
 • Alle har rett til å bli vernet mot mobbing og plaging.

Mål

Å gjøre skolen/SFO til et trivelig og trygt sted å være for alle på skolen vår. Reglene gjelder under alle arrangementer i skolens regi.

Kjærlighet, omsorg og respekt Samarbeid og ansvar Helse og sikkerhet
Du har rett til:

 • At alle er høflige og vennlige mot deg.
 • Å få være med i lek og aktiviteter så lenge du følger reglene.
 • At klær, skolesekk og andre eiendeler får være i fred.
 • Å være i fred hvis du ønsker det.
Du har rett til:

 • Nødvendig ro og orden når du arbeider.
 • Å få hjelp når du har forsøkt selv først.
 • Å foreslå forandringer
Du har rett til:

 • Et godt innemiljø – ved at alle bruker innesko.
 • En skolegård som er trygg å være i.
 • Å ha med baller, hoppetau og strikk (som kan brukes av flere)
Du har plikt til å:

 • Snakke fint til og om andre, være høflig og vennlig mot alle i omtale og i væremåte.
 • Oppføre deg rolig og fint på bussholdeplassen og i bussen og rette deg etter det som sjåføren eller skolens ansatte sier.
 • Oppføre deg fint på skoleveien.
 • Leke og ha det moro uten å ødelegge for andre.
 • Varsle til en voksen dersom du ser at noen ikke har det bra.
 • Følge nettvettregler vi har på skolen.
Du har plikt til å:

 • Møte til rett tid, være forberedt og ha med det du trenger til timene.
 • Bidra til ro i undervisningsøktene og på fellesarrangementer.
 • Gjøre skolearbeid til avtalt tid.
 • Følge beskjeder fra alle ansatte på skolen.
 • Være forsiktig med skolens, elevens, de ansattes og egne eiendeler.
 • Hjelpe til å holde skolens ute- og inneområde pent og ordentlig.
 • Sette sykler, sparkesykler og spark på rett plass.
 • Holde deg på skolens område i skoletiden, hvis ikke du har annen tillatelse fra ansatte.
Du har plikt til å:

 • Leke slik at du ikke utsetter andre eller deg selv for fare.
 • Respektere at godteri, tyggegummi og brus bare er tillatt etter avtale med ansatte på skolen.
 • Respektere at leker hjemmefra bare er tillatt etter avtale med ansatte på skolen.
 • Bruke hjelm på sykkeltur, på skøytebanen og i alpinbakken.
 • Bruke innesko.
Du har ikke lov til:

 • Å mobbe eller plage andre, eller banne.
 • Å ta med verdisaker eller penger unødvendig.
 • Å kaste snøball, unntatt der det er avtalt med lærerne. Du skal da bruke slalombriller.
Du har ikke lov til:

 • Å bruke mobiltelefon på skolen uten at dette er avtalt med lærer.
 • Å ta bilder, filme eller gjøre lydopptak uten etter avtale med ansatte på skolen.
 • Du har ikke lov til å ha med utstyr som forstyrrer undervisningen.
Du har ikke lov til:

 • Å forlate skolen område før du har fått beskjed fra lærere eller ledelsen.
 • Å ta med farlige gjenstander som kniv og andre ting til skolen.
 • Å klatre på tak og gjerder.
 • Å sykle i skolegården.
 • Å oppholde deg unødvendig i ganger, i rom og på toalett.

Tiltak mot brudd på ordensreglementet

 1. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.
 2. Samtale med barnet/barna som er involvert.
 3. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eller andre elevers eller ansattes eiendom eller eiendeler.
 4. Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
 5. Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
 6. Bortvisning fra enkelttimer eller for resten av dagen etter pålegg fra rektor etter at han/hun har rådført seg med elevens lærere (jfr. Friskolelova §3-10).
 7. Anmeldelse av straffbare forhold til politiet etter å ha konferert med foresatte.

Saksbehandling:

Skolen plikter å påse at saken er så godt belyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet for å uttale seg før avgjørelse treffes. I alvorligere tilfeller skal elevens foresatte kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig. Avgjørelsen bør begrunnes; avgjørelser om bortvisning skal alltid begrunnes.

Elevene og foreldrene skal gjøres kjent med ordensreglementet før skoleåret begynner.

Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjonering, f.eks. om bortvisning, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 2-9. Hvor omstendelig dette skal foregå vil variere med alvorligheten av regelbruddet, men eleven skal uansett få muligheten til å fremme sin side av saken. Sanksjoner for disiplin på skolen kan ikke stride mot barnets menneskeverd, jf. barnekonvensjonen artikkel 28 nr. 2.

De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett.

I avgjørelsen av om det dreier seg om et enkeltvedtak eller ikke er det sentralt å vurdere hvor inngripende tiltaket eller sanksjonen er. Rektors bortvisning av en elev fra skolen vil kreve et enkeltvedtak. Avgjørelse om bortvising av en elev for opptil to klokketimer skal på den annen side ikke regnes som et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2.

At en elev flyttes til en annen skole av hensyn til de andre elevene, vil være et tiltak etter opplæringsloven § 8-1 siste ledd, som er så inngripende at skoleeier må fatte et enkeltvedtak.

Fylkesmannen vil være klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen, jf. § 15-2.

Det er viktig å opprettholde et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Selv om en sanksjon ikke regnes som et enkeltvedtak, bør derfor skolen informere foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. Også ved innføring av tiltak begrunnet i opplæringen kan det være behov for å kontakte foreldre/foresatte.

Uansett er det viktig at skolen på en eller annen måte redegjør skriftlig for de sanksjoner eller tiltak de iverksetter. Ved innføring av tiltak som vedrører det psykososiale miljøet ved skolen bør skolen f.eks. føre en logg over tiltak. Dette vil være en del av internkontrollen etter § 9a-4.

Saksbehandling

Skolen plikter å påse at saken er så godt belyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet for å uttale seg før avgjørelse treffes. I alvorligere tilfeller skal elevens foresatte kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig. Avgjørelsen bør begrunnes; avgjørelser om bortvisning skal alltid begrunnes.

Elevene og foreldrene skal gjøres kjent med ordensreglementet før skoleåret begynner.

Før det blir tatt en avgjørelse om sanksjonering, f.eks. om bortvisning, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 2-9. Hvor omstendelig dette skal foregå vil variere med alvorligheten av regelbruddet, men eleven skal uansett få muligheten til å fremme sin side av saken. Sanksjoner for disiplin på skolen kan ikke stride mot barnets menneskeverd, jf. barnekonvensjonen artikkel 28 nr. 2.

De mest alvorlige sanksjonene for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, noe som krever skriftlighet, begrunnelse og klagerett.

I avgjørelsen av om det dreier seg om et enkeltvedtak eller ikke er det sentralt å vurdere hvor inngripende tiltaket eller sanksjonen er. Rektors bortvisning av en elev fra skolen vil kreve et enkeltvedtak. Avgjørelse om bortvising av en elev for opptil to klokketimer skal på den annen side ikke regnes som et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2.

At en elev flyttes til en annen skole av hensyn til de andre elevene, vil være et tiltak etter opplæringsloven § 8-1 siste ledd, som er så inngripende at skoleeier må fatte et enkeltvedtak.

Fylkesmannen vil være klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen, jf. § 15-2.

Det er viktig å opprettholde et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Selv om en sanksjon ikke regnes som et enkeltvedtak, bør derfor skolen informere foreldre/foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. Også ved innføring av tiltak begrunnet i opplæringen kan det være behov for å kontakte foreldre/foresatte.

Uansett er det viktig at skolen på en eller annen måte redegjør skriftlig for de sanksjoner eller tiltak de iverksetter. Ved innføring av tiltak som vedrører det psykososiale miljøet ved skolen bør skolen f.eks. føre en logg over tiltak. Dette vil være en del av internkontrollen etter § 9a-4.